Accions formatives dirigides a nois i noies d’entre 16 i 21 anys que hagin deixat l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir la titulació i que tenen la voluntad d’aplicar els coneixements adquirits al curs a un lloc de treball o retornar al sistema educatiu reglat.

Sub-categories
PFI - PTT Auxiliar de fabricació mecànica,d'ajust i soldadura